Yhdistyksen säännöt

Ford Mustang Owners’ Club ry (FMOC) 

FORD MUSTANG OWNERS’ CLUB OF FINLAND ry

SÄÄNNÖT

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Ford Mustang Owners’ Club of Finland (epävirallinen lyhenne FMOC),
kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on
– maassamme olevien ja täällä rakennettavien Ford Mustang -autojen luetteloiminen
– kehittää kanssakäymistä ja yhteydenpitoa ulkomaiden vastaavien järjestöjen kanssa
– Ford Mustang -tietouden ja -kirjallisuuden hankkiminen ja jakaminen
– Ford Mustangien rakentamisen ja kunnostamisen tukeminen ja edistäminen
– tarjota jäsenilleen yhdistystoiminnan avulla tilaisuus kehittävään seurusteluun

Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys:
– osallistuu alan näyttelyihin ja tilaisuuksiin Suomessa
– järjestää autojen kuntoisuus- ja kauneuskilpailuja, kokous- ja esitelmätilaisuuksia ja näytöksiä
– yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja hallita näin hankittua omaisuutta

3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat:
– luonnolliset henkilöt, joita ovat kunnia- ja varsinaiset sekä perhejäsenet
– oikeushenkilöt, joita ovat oikeushenkilöjäsenet
– kannatusjäsenet, joita voivat olla luonnolliset ja oikeushenkilöt
Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Ford Mustang -autoista kiinnostuneet luonnolliset henkilöt, joiden jäsenyyden johtokunta hyväksyy. Perhejäseniksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt, jotka asuvat samassa taloudessa varsinaisen jäsenen tai kunniajäsenen kanssa. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä.
Ehdotus raukeaa, ellei 2/3 läsnä olevista jäsenistä sitä kannata. Kunniajäsenet vapautetaan jäsenmaksuista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella, perhe- ja kunniajäsenellä. Oikeushenkilö- ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan, kun hän on siitä kirjallisesti ilmoittanut johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous, erikseen kullekin jäsenryhmälle.
Jäsenen, joka ei maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluttua sen erääntymisestä, voi johtokunta katsoa eronneeksi ja jäsen poistetaan jäsenluettelosta.

Johtokunnalla on kuitenkin aina oikeus jäsenen erottamiseen, jos jäsen
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 § Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa ohjaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja johtokunnan jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Mikäli rahastonhoitaja halutaan valita johtokunnan ulkopuolelta, hänet valitsee yhdistyksen kokous. Johtokunta voi asettaa juoksevien asioiden hoitoa varten tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt.

Johtokunnan jäsen voi halutessaan erota tehtävästään. Tällöin yhdistyksen seuraavassa kokouksessa eronneen jäsenen tilalle kokous valitsee uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Johtokunnan jäsen voidaan erottaa vuosi- tai syyskokouksessa tai johtokunnan koolle kutsumassa ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Erottamiseen tarvitaan (¾) kolme neljäsosan äänten enemmistö.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessä sihteerin kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä ovat läsnä. Päätökset tehdään äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa ratkaisee arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

6 § Tilit
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös edelliseltä vuodelta on annettava toiminnantarkastajille ennen maaliskuun ensimmäistä (1.3.) päivää. Toiminnantarkastajien tulee ennen huhtikuun ensimmäistä (1.4.) päivää antaa johtokunnalle kirjallinen yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen toiminnantarkastuksesta.

7 § Kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokousten koolle kutsuja on johtokunta. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille joko kirjeitse, jäsenlehdessä tai yhdistyksen internetsivulla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys järjestää kaksi (2) varsinaista kokousta vuodessa. Huhti-toukokuun aikana kokoontuu vuosikokous. Syys-marraskuun aikana kokoontuu syyskokous.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta, yhdistyslaki sitä edellyttää tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaati.

Kokouksen äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin jäsen sitä vaatii.
Vuosi-, syys- tai ylimääräisessä kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni 3. §:ssä mainituin poikkeuksin. Valtakirjalla ei voi äänestää.
Vuosi- tai syyskokoukselle päätettäväksi asiansa haluavien on jätettävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

9 § Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös.
6. Esitetään toimintakertomus.
7. Luetaan toiminnantarkastajien lausunto.
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat tai yhdistyksen jäsenten kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisina johtokunnalle esittämät asiat.

10 § Syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta tulevalle vuodelle.
2. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavalle tilikaudelle.
3. Valitaan johtokunta sääntöjen 4. § mukaisesti.
4. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan tulevan vuoden hallintoa ja tilejä.
5. Valitaan juoksevien asioiden hoitoa varten tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt yhdeksi (1) vuodeksi.
6. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat ja yhdistyksen jäsenten kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisina johtokunnalle esittämät asiat.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa suoritetussa äänestyksessä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosi- tai syyskokouksessa ja vaaditaan tällöin, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolijoista puoltaa päätöstä. Ellei puolta jäsenistöstä ole saapuvilla on uusi, samalla tavalla koolle kutsuttu kokous määrättävä pidettäväksi aikaisintaan neljä (4) viikkoa vuosikokouksen jälkeen. Siinä kokouksessa voidaan läsnä olevien jäsenten lukumäärästä riippumatta tehdä päätös yhdistyksen purkamisesta, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolijoista kannattaa sitä. Jos kerho lakkautetaan tai se purkautuu, tulee kokouksen päättää jäljelle jääneiden varojen siirtämisestä jollekin yhdistyksen tarkoitusta edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.

12 §
Muissa kohdissa menetellään kuten yhdistyslaki määrää.